Ống nano carbon một vách

 • nóng

  Ống nano carbon một vách

  1. Ống nano carbon đơn vách của chúng tôi là từ ống nano carbon đơn vách chất lượng cao nhất trên thế giới được phân tán hiệu quả

  2. CNT có thể tăng lượng chất hoạt tính, giảm lượng chất kết dính, cải thiện mật độ năng lượng

  3. CNT có thể giảm điện cực kháng và nâng cao hiệu suất tốc độ

  4. Hiệu suất chu kỳ của pin được cải thiện đáng kể trong vật liệu cực dương silicon

  Email Chi tiết