Carbinol

  • Metanol

    Nó được sử dụng như một tiền chất của các hóa chất hàng hóa khác, bao gồm formaldehyd, axit axetic, methyl tert-butyl ether, cũng như một loạt các hóa chất chuyên dụng hơn.

    Email Chi tiết