lithium hydroxit monohydrat cas không

  • Lithium Hydroxide

    Lithium hydroxide là thuốc thử được sử dụng để sản xuất lithium stearate (chủ yếu là lithium12-hydroxy-stearate), hoạt động như chất làm đặc trong công thức mỡ cuối cùng. Mỡ lithium có khả năng chống nước và cũng rất bền với nhiệt độ cao và thấp.

    Email Chi tiết